Charles Gatewood: Crash Pad, 1970, photo

Charles Gatewood: CRASH PAD, New York 1970
b&w photograph
 
PREV  NEXT  INDEX