Natalia E. Woytasik: MASKE, 1994
MASK, 1994 | collage with film stripes
Natalia E. Woytasik

PREV   NEXT  INDEX