Natalia E. Woytasik: MASKE, 1994

NO!art gallery with involved artists  |  Natalia E. Woytasik:
MASKE, 1994
  |  collage with film stripes
see more works by Natalia E. Woytasik
 
PREV   NEXT  INDEX